Rozhovor s novým krajský zastupitelem Martinem Mrkosem

Co nyní kraj dle tvého názoru potřebuje?

Jako jeden z největších nedostatků našeho kraje vnímám neexistenci tolik potřebného integrovaného dopravního systému. Přitom přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných a na sebe navazujících linek – využívající autobusy, vlaky a vozidla MHD – by přinesl lepší mobilitu pracovní síly i turistů v regionu a s tím související ekonomickou prosperitu, levnější jízdné pro cestující, ekonomičnost provozu i pozitivní efekt na životní prostředí. Má-li být systém opravdu funkční, musí brát v potaz nesourodost našeho kraje složeného z pěti okresů a respektovat častou spádovost řady sídel do jiných krajů, např. Žďáru k Brnu. Proto by dopravní systém kraje Vysočina měl být systém provázaný i s integrovanými systémy sousedních krajů. Osobně bych velmi rád přispěl ke vzniku plně funkčního a moderního integrovaného dopravního systému, který je pro Vysočinu absolutní nutností.

Měl by kraj reagovat na loňské sucho a nedostatek vody?
Podle hydrologů nebude tato situace v budoucnu zřejmě ojedinělou.

Ačkoliv Vysočina obecně netrpí nedostatkem vody a je důležitým zdrojem vody pro jiné části republiky, i tak je ale nutné zefektivnit hospodaření s vodou.
Nemyslím si, že Vysočina potřebuje další přehrady, spíše je potřeba soustředit se na opatření k zachování vyšší retenční schopnosti krajiny, (stavby rybníků, drobných vodních nádrží či poldrů), systematicky zavádět technologie na recyklaci vody a implementovat chytrá řešení pro maximálně efektivní využívání vody. Osobně jako inspiraci vidím Izrael, který je prakticky polopouštní zemí a přesto dokáže zajistit dostatek vody pro obyvatelstvo, zemědělství i průmysl.
To se samozřejmě týká i našeho města.

A co infrastruktura?

Podle finančních možností zlepšit stav silnic druhé a třetí třídy a více se zaměřit na přípravu projektů v oblasti dopravy, tak abychom byli schopni získat evropské peníze na modernizaci a rozšiřování dopravní infrastruktury, což často souvisí i se stavbou obchvatů obcí, které dlouhodobě trpí nadměrnou tranzitní dopravou.
Pro Žďár je v tomto směru prioritní pokračovat v budování jihovýchodní části obchvatu města, tzn. výstavba propojky Brněnské a Jihlavské.
Z oblasti infrastruktury je pro Žďár důležité i získání podpory pro rozšíření průmyslové zóny.

Autor: Karolína Klusáčková

Posted in Aktuálně.