Shrnutí – březen 2015

Sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO se v současné době podílí na několika projektech ve Žďáře nad Sázavou, které určitě stojí za bližší zmínku. Prvním z nich je akce Čistá Vysočina organizovaná Krajem Vysočina. Zde jsme se rozhodli zapojit nejen na úrovni sdružení, ale i Žďáru jako města, které tuto akci na svém území plně podporuje. Snažíme se tak v duchu našeho volebního hesla „udělat Žďár lepším místem pro život všech generací.“ Doufáme, že účast v této krajské akci přinese Žďáru čistší společná prostranství, která nespadají pod údržbu komunálních služeb, a bude pro spoluobčany dobrým příkladem.

V nejbližších dnech náš člen zastupitelstva Ondřej Vykoukal předloží koalici návrh dokumentu Zásady transparentnosti, na kterém pracoval již od začátku roku. Jedná se o soubor doporučení a pravidel, podle kterých by se mělo řídit zveřejňování podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva, zveřejňování městských smluv a dalších dokumentů. V transparentnosti městské agendy má Žďár vůči svým občanům nemalý dluh, který se tímto snažíme částečně splatit. Inspirací nám jsou některá sousední města, kde již transparentní úřady fungují. S nimi probíhá spolupráce a výměna know-how v této oblasti.

Na návrh starosty Zdeňka Navrátila vzešla pracovní skupina pro městskou hromadnou dopravu, jejímž úkolem je zefektivnění a větší přehlednost MHD v našem městě. V současné době žďárská městská hromadná doprava používá zbytečně mnoho linek s nepřehledným členěním a nepokrývá novou zástavbu. Také nenavazuje na klíčové vlakové spoje do Prahy a Brna. Členové skupiny jsou nejen zástupci města, komunálních služeb a společnosti ZDAR, a.s., ale také odborníci na danou problematiku. Jedním z nich je docent Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, který se otázkou žďárské MHD dlouhodobě zabývá. K problematice MHD ve Žďáře se mohou po celou dobu fungování pracovní skupiny vyjadřovat i samotní uživatelé z řad občanů pomocí emailu na adresu mhd@zdarns.cz.

Vedení města se i s ohledem na propad daňových příjmů také zabývá kroky vedoucími k finančním úsporám v městském rozpočtu. K tomu by měla přispět i inventarizace projektu rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti Vodojem. Plánuje se změna koncepce realizace, která spočívá v souběžné rekonstrukci všech inženýrských sítí sídliště. Radnice si tím slibuje finanční a časovou úsporu ve srovnání, kdy by jednotlivé sítě byly obnovovány postupně. Zvýší se tím také komfort pro obyvatele sídliště. Jako vedlejší produkt při hledání optimálního řešení vlastního veřejného osvětlení vznikl podnět ke komplexnímu energetickému auditu městských budov, zejména těch, u kterých nedávno proběhlo zateplení. Detailnější informace přinesou hlubší analýzy, nicméně základní seznámení s technickými faktory poukazuje na zajímavý potenciál úspor.

Probíhá taktéž revize směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu. Ve směrnici vidí vedení města mezery a po vzoru kolínského starosty Víta Rakušana (STAN) připravuje komisi pro zadávání zakázek malého rozsahu.

V  březnu bylo také vypsáno výběrové řízení na komunitního koordinátora. Bude fungovat především v terénu a zajišťovat efektivní komunikaci mezi občany a úřadem. Připomínky, náměty či stížnosti občanů bude přenášet kompetentním osobám a zajišťovat, aby na ně bylo odpovídajícím způsobem reagováno. Město má také zájem o větší spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na jeho území a tak komunikace s těmito subjekty bude druhým hlavním úkolem komunitního koordinátora. Jako třetí stěžejní bod vidíme hlubší komunikaci s osadními výbory jednotlivých místních částí Žďáru, která byla doposud opomíjená. Pevně věříme, že zavedení této nové pozice povede ke zlepšení komunikace a spolupráce občanů, místních částí a lokálních organizací s městem.

V letošním roce se z iniciativy ŽŽM uskuteční první ročník kulturní akce pořádané Žďáráky pro Žďáráky s názvem Den Žďáru. Během této celodenní oslavy dostanou prostor ke své prezentaci nejrůznější zájmové skupiny působící na území města. Organizaci prvního ročníku si pod svá křídla vzali právě členové sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, aby pomohli svými zkušenostmi z pořádání festivalů, marketingu a komunikace. Doufáme, že tento náš den pomůže v obyvatelích posílit hrdost na město, kde žijí.

Posted in Aktuálně.