Shrnutí – únor 2015

V únoru to byly již čtyři měsíce, co se sdružení ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO, kandidující pod záštitou STANu, jako vítěz komunálních voleb dostalo do vedení města. Již za takto krátkou dobu se nám podařilo realizovat některé pro město důležité projekty.

Prvním z nich v pořadí i důležitostí je snížení nákladů na elektrickou energii pro budovy a organizace vlastněné nebo zřizované městem. Stalo se tak díky elektronické aukci energií, která proběhla z podnětu vedení města. Aukce se zúčastnilo několik subjektů. Vítězem se sice stal současný dodavatel elektrické energie, společnost E.ON, avšak s cenou nižší o půl milionu korun.

Další změnou současného vedení města je přeměna Setkání s občany, které mělo dříve obecnou podobu a diskutovalo se během něj na rozličná témata. Od ledna probíhá každý měsíc Setkání na téma, které je zaměřeno na jeden aktuální námět. Na setkání jsou zváni odborníci, kteří mají s projednávaným problémem osobní zkušenosti, občané mohou pokládat dotazy a nad tématy se vede živá diskuze. Tato diskuze je pro vedení města cenným zdrojem informací a přání z řad občanů. V únoru proběhlo Setkání na téma: Kino Vysočina, v březnu je plánováno setkání s tématem trhů. Právě absence farmářských trhů a jarmarků je často zmiňována v kontextu využití nově zrekonstruovaného náměstí, které bylo slavnostně otevřeno v prosinci loňského roku. V neděli 1. března 2015 oslaví Žďár 500. výročí povolení jarmarku na území města dekretem krále Vladislava II. Jagellonského. A právě v tomto jubilejním roce by bylo symbolické obnovit pravidelné trhy a jarmarky na žďárském náměstí. K tomuto významnému datu uspořádá ŽĎÁR – ŽIVÉ MĚSTO malý happening, jehož cílem je upozornit na výročí a pozvat co nejvíce občanů na setkání věnující se tomuto tématu.

Na únorovém zastupitelstvu města proběhlo hlasování o vstupu města do Místní akční skupiny Havlíčkův kraj. Žďár byl jedním z posledních měst, které nebylo členem žádné skupiny a přicházelo tak o zdroj financí, které plynou z členství a jsou poskytovány formou dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. To se vstupem do Havlíčkova kraje změní a město tak nebude pozadu za svými nejbližšími sousedy.

Na přelomu ledna a února také vznikla myšlenka uspořádat na počátku léta Den Žďáru. Tato akce by měla sloužit k propagaci organizací zřizovaných a působících na území města. Vystoupení se zúčastní základní umělecká škola, folklórní soubory a další organizace přispívající ke kulturnímu životu. Doufáme, že podobný typ akcí pomůže v občanech Žďáru vzbudit patřičnou hrdost na svoje bydliště a ukáže okolí, že i ve Žďáře nad Sázavou to žije!

Zahájili jsme také proces systematické analýzy závazků města. Cílem je zjistit, zda smluvní vztahy s dodavateli naplňují z pohledu města principy Value for Money (hodnota za peníze) uplatňované v anglosaských zemích prostřednictví kritérií 3E (effectiveness, efficiency, economy). První oblastí, na kterou se vedení města zaměřilo, jsou komunální služby. Zde byla radou vypovězena smlouva s poskytovatelem služeb na údržbu zeleně, která v posledních letech čelila kritice laické i odborné veřejnosti z hlediska kvality, přičemž na oblast byly vynakládány nemalé peníze. Dále budou revidovány i ostatní smlouvy, které byly dlouho prodlužovány pouze dodatky bez vypsání výběrového řízení.

Posted in Aktuálně.