Jsme v polovině!

Nedávno tomu byly přesně dva roky, kdy byl žďárským zastupitelstvem zvolen starosta Zdeněk Navrátil a byla podepsána koaliční smlouva. Vedle klasických povinností vztahujících se ke každodenní správě města a velkých investičních akcí, jako jsou třeba opravy městských komunikací či projekty zateplení realizované v minulých letech, je řada věcí, které jsme si vytyčili ve svém programu. Co se nám od té doby povedlo?

Před volbami jsme slibovali otevření radnice veřejnosti, její spřístupnění a možnost občanů podílet se na změnách, které se ve městě dějí. Od té doby z naší iniciativy proběhlo 14 setkání s občany na radnici (ať již tematických, nebo obecných) a 4 setkání s občany s našimi radními Zdeňkem Kulhánkem a Martinem Mrkosem v jednotlivých městských částech přímo v místě jejich bydliště (Vodojem, Vysočany, Zámek a U průmyslové školy). Velmi důležitým bodem našeho předvolebního programu bylo “ztransparentnění” radnice. Od loňského roku se tak např. můžete seznámit s kompletními materiály pro jednání zastupitelstva (a to již před jeho konáním) a rovněž si přečíst, jaké materiály prošly radou města.

Dalším prvkem otevírání radnice je určitě nový tzv. klikací rozpočet dostupný na adrese rozpocet.zdarns.cz. V jeho rámci se můžete v reálném čase seznamovat (a kontrolovat), jak město hospodaří, za co peníze utrácí a komu je platí. Hospodařením se můžete probírat až na úroveň jednotlivých faktur.

Pod naším vedením se Vaše radnice nejen více otevírá, ale rovněž Vám více naslouchá. O tom svědčí nejen již zmíněná setkání s občany, ale také proběhlé ankety a především zcela nový projekt Participativního rozpočtu. V jeho rámci měl letos poprvé jakýkoli občan našeho města možnost navrhnout, za co by město mělo utratit část městských peněz. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno v průběhu listopadu a během příštího roku dojde k realizaci 4 vybraných projektů. V rámci projektu bude rozděleno 600 tisíc korun.

Rozvoj našeho města není možný bez Vás, žďáráků. Odstartovali jsme tak zcela nový projekt Aktivně pro Žďár, jehož cílem je podpora drobných komunitních aktivit, které zlepšují život obyvatel přímo tam, kde bydlí. I díky Vám, aktivním patronům a garantům dětských hřišť, jsme v roce 2016 opravili hřiště v ulicích Nádražní, Pelikánova, K přehradě, Haškova, příští rok třeba i u Vás. Děkujeme i podnikatelským subjektům, které se stali patrony jednotlivých hřišť a zapojili se do jejich realizace.

Na jaře letošního roku byla dokončena strategie města Žďáru nad Sázavou, kterou jsme diskutovali jak s odbornou veřejností, tak s občany města na několika setkáních. Strategie Žďáru je nyní originální, cílená a obsahuje plán rozvoje města do roku 2028. Chceme, aby strategie města byla živý dokument, který projde každoročně aktualizací a bude přizpůsobován aktuální situaci a potřebám města.

Podařilo se nám prosadit pozici městského architekta. Architekta, který se zamýšlí nad koncepcí Žďáru, jeho rozvojem a vzhledem. Tato pozice Žďáru citelně chyběla, o čemž se můžete přesvědčit např. pohledem na fasádu Kina Vysočina – k takovému nevkusnému zásahu do veřejného prostoru již nedojde. První vlaštovkou v rámci citlivých rekonstrukcí fasád bylo městské divadlo, kde se na rozhodování o barvě fasády podílela i veřejnost. Nejnovějším výsledkem práce architekta je vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci ulice Nádražní. Je nepochopitelné, že se architektonická soutěž ve Žďáře doposud nevyužívala. U takto důležité městské třídy je téměř povinnost.

V roce 2016 byla také dokončena rekonstrukce parkoviště u žďárského Zámku a k němu přibyly díky úspěšnému vyjednávání s majiteli pozemků i dvě lávky přes blízkou řeku. Úkolem do nastávajícího roku je rozšíření zálivu pro autobusy.

Jedním z našich cílů také bylo vypovězení dlouhodobých smluv, které byly po mnoho let prodlužovány pouze dodatkem. Novou soutěží služeb pro město dochází k prověření aktuálnosti těchto cen a značným úsporám. Údržba zeleně tak byla vysoutěžena o 25 % levněji, sečení dokonce o polovinu. Dále byla nově vysoutěžena zimní a letní údržba komunikací, kde bude možné úsporu nákladů posoudit až po zimní sezóně, měla by však být zřetelná.

Proaktivním přístupem, nabídkou pomoci a analýzou podnikatelského prostředí se nám podařilo přitáhnout nového investora z oblasti služeb – Comgate. Ten nabízí práci specifické skupině zaměstnanců – zájemcům o částečné úvazky a pružnou pracovní dobu.

sto Žďár nad Sázavou se za dva roky stalo lídrem i ve spolupráci s okolními obcemi, která byla dlouho opomíjena. Stali jsme se součástí MAS Havlíčkův kraj, kde koordinujeme spolupráci s obcemi v nejbližším okolí. Město rovněž stojí za vznikem destinační společnosti Koruna Vysočiny, na jejímž podkladě se nyní rozběhla spolupráce měst bývalého žďárského okresu v oblasti společné propagace v oblasti cestovního ruchu.

Vedle zásad transparentnosti jsme nově podnikli i řadu kroků ve vztahu k našim příspěvkovým organizacím. Nově příspěvkové organizace provádí Elektronizaci finančního řízení příspěvkových organizací, které zavádí moderní postupy řízení a kontroly městských organizací. Prosadili jsme také nová Pravidla hodnocení ředitelů příspěvkových organizací, dle kterých všichni ředitelé příspěvkových organizací města připraví vizi a koncepci svojí PO. Své místo si pak musejí obhájit ve výběrovém řízení. Tyto pravidla tak nutí ředitele k aktivnímu řízení a rozvoji jejich organizace, naplňování jimi stanovené koncepce a ne pouhému udržování statusu quo. Zkvalitňují také proces hodnocení jejich činnosti.

V roce 2015 vznikla nová slavnost Den Žďáru, festival žďáráků pro žďáráky, kde se každoročně představuje množství žďárských kulturních, sportovních a neziskových spolků a organizací. Náměstí je uzavřené pro automobilovou dopravu a tak se můžeme bavit dosytosti. Snažíme se také udržet a rozšířit tradici farmářských trhů, které od května do října každý měsíc oživí náměstí čerstvým ovocem a zeleninou.

Intenzivně pracujeme na posílení sítě cyklostezek do okolních obcích. Nově se buduje trasa pro cyklisty do Nového Veselí, v plánu jsou další projekty cyklostezek napojující Stržanov a Veselíčko. Ve Žďáře čekají na cyklistické napojení Klafar a ulice Husova.

Jistě jste si také všimli každé no bezpečnostních asistentů na klíčových přechodech u škol. Jejich zavedení byl malý, ale důležitý krok, protože dohlížejí na bezpečnost našich dětí. Již máme šest asistentů a hledáme nové na další přechody ve městě. Je to jenom jeden z řady kroků, kterými se snažíme posílit mezigenerační soudržnost. Gymnazisté navštěvují seniory v Domě klidného stáří, babičky naopak chodí číst do mateřských školek. Žijeme všichni v jednom městě, tak žijme spolu, ne vedle sebe.

A jaké jsou naše plány na další dva roky? Rádi bychom se s Vámi setkali v posledních třech městských částech – Libušín, Stalingrad a Přednádraží a diskutovali o všem, co vás trápí.

Chceme dále pokračovat v konceptu Zelené páteře města podél řeky Sázavy. V tuto chvíli je území rozděleno na několik částí a věříme, že alespoň v prvních částech se nám podaří realizovat. Rádi bychom dále pracovali s parkem Farská humna a volnočasovou zónou u sportovního areálu na Bouchalkách.

Důležitý je pro nás také další rozvoj města z pohledu zón pro bydlení a podnikání – velkou prioritou jsou nové pozemky na Klafaru a jejich příprava tak, aby se zde mohlo co nejdříve stavět. Stejně tak je důležité pokračovat i v přípravě průmyslové zóny Jamská II. Chceme hledat další rozvojové prostory pro výstavbu individuálního bydlení a zahájit realizaci rekonstrukce infrastruktury sídliště Vodojem.

Rovněž začne rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálů na Bouchalkách. Jako první jde na řadu fotbalový stadion a nový skatepark v prostoru za halou. Rekonstrukcí projde také hřiště u Základní školy Švermova.

Velkou událostí příštího roku určitě bude rekonstrukce Kina Vysočina, na podzim 2017 bychom tak měli usednout do nových pohodlných sedaček v bezbariérovém kině.

Dlouhodobou prací je marketing města. V této věci se povedlo začít lépe pracovat v oblasti cestovního ruchu. Vznikly nové infopointy pro turisty u turistických cílů a bylo lépe zpřístupněno informační centrum. Pro rok 2017 bychom na tuto oblast rádi vyčlenili další prostředky i v souvislosti s tím, že rok 2017 je rokem českého baroka. Snažíme se zlepšit i celkový marketing města v oblasti výkonu veřejných služeb, pronájmu pozemků a nemovitostí či v oblasti služeb, které nabízejí městské příspěvkové organizace.

Předvolební program najdete na webových stránkách zdar-zivemesto.cz.

Posted in Aktuálně.