Náš program 2018 – 2022

Program hnutí ŽĎÁR-ŽIVÉ MĚSTO
(Starostové a nezávislí) pro komunální volby 2018

 

Dopravní infrastruktura a bydlení

Kandidáti ŽŽM (STANu) zaručují koncepční rozvoj infrastruktury obce a prevence problematických sociálních fenoménů jako nedostupnost bydlení nebo enormního zatížení dopravou. Je pro nás důležitá kvalita bydlení, občanské infrastruktury a rozmanitosti na lokálním trhu práce.

V nadcházejícícm volebním období je reálná výstavba další části obchvatu – propojka z Brněnské na Jihlavskou, kruhový objezd na Wonkově ulici a přestavba Vodárenské na ulici, propojení Brněnské a Jamské přes nákupní zónu. Samozřejmostí jsou pěkné chodníky a pruh pro cyklisty nebo cyklochodníky.

Nádražní ulice je hlavní městská třída a měla by být důstojnou ulicí města. Začneme rekonstrukcí od Ivana po poštu, navážeme pěší zónou a budeme pokračovat až k nádraží. Důležité jsou pro nás i opravené chodníky a když už přistoupíme k jejich rekonstrukci, opravíme zároveň veřejné osvětlení, bude v LED standardu.

Podpoříme, případně iniciujeme výstavbu městských bytů pro žďárské seniory a startovací byty pro mladé rodiny s dětmi. Bydlení v městském má budoucnost a je řešením nedostupnosti bydlení z důvodu růstu cen nemovitostí a omezení půjčování ze strany bank. Budeme i nadále rozšiřovat zasíťované pozemky pro výstavbu bytových i rodinných domků na Klafaru III.

 

Obnova sídlišť a řešení parkování, rozvoj ploch pro bydlení

Revitalizace sídlišť– Dokončíme další etapy rekonstrukce Vodojemu. Počítáme s promyšlenou a trvalou obnovou velkých sídlišť Přednádraží, Libušín, U Průmyslové školy a Stalingrad tak, aby zde byl vždy dostatek zeleně, hřiště a lavičky, osvětlení a parkování – o něm ještě více dále.

Místní části jsou přirozenou součástí Žďáru a projekty, které bychom rádi realizovali jsou tyto: kanalizace v Radoníně, cyklostezka do Stražnova a nová zeleň, ve Veselíčku kulturní dům, chodník podél hlavní silnice a rovněž revitalizaci zeleně v centru. Mělkovice dostanou vybavení hřiště a chodník, obnovu zeleně a napojení na cyklostezku.

Parkování a parkovací systémy– povedeme systematický a soustředěný přístup k parkování. Zaměříme se na lokality Palachova, Haškova, Libušínská a celý Libušín, “Průmyslovka” i Stalingrad. Každé nové parkovací místo se počítá. Podporujeme výstavbu parkovacích domů.

 

Cyklodoprava

Naše vize je, že jednou Žďárem projedeme z jednoho konce na druhý, aniž bychom jeli po silnici. V nadcházejících letech nám jde o napojení Stalingradu, Klafaru a Vodojemu na páteřní cyklostezku, dále napojení Stržanova na stezku podél Pilské nádrže. Připravíme první etapu cyklostezky na Jamské s pokračováním na Mělkovice a Veselíčko, vybudování cyklolávky přes Sázavu na Farských humnech a napojení Stalingradu u Modrého hřiště

 

Sociální a zdravotní zázemí

Poliklinika a dostupnost zdravotní péče– zajistíme primární lékařskou péči a regionální dostupnost lékařských služeb, rozvoj polikliniky jako příspěvkové organizace města a zajistíme podporu novoměstské nemocnice.

Rozvoj sociálních služeb a péče o seniory– budeme usilovat o vytvoření dostatečné kapacity obecních bytů pro řešení bytové nouze v tíživých životních situacích občanů všech věkových kategorií. U seniorů je důležitá návaznost na poskytování sociální a zdravotní péče. Podpoříme projekty zabývající se volnočasovou aktivitou seniorů. Podporujeme myšlenku STANu prosadít do financování samospráv nové kritérium pro podíl obcí na sdílených daních dle počtu seniorů nad 65 let (po slovenském vzoru s alespoň 5% výměrou v systému RUD). Zvýšíme tím motivaci více pečovat o občany, kteří v městě tráví podzim života.

 

Bezpečnost, prevence a záchranné složky

Budeme podporovat činnost jednotek Integrovaného záchranného systému (záchranka, hašiči, policie), dobrovolných hasičů či informačního systému o nečekaných událostech, živelných pohromách a haváriích, a zajišťovat přítomnost obecní policie na území obce. Podpoříme zvýšení bezpečnosti pohybu občanů po obci, tedy kvalitní a účinnou ochranu komunity v obci zajištěním kvalitních chodníků, přechodů a dopravního značení. Budeme usilovat o rozšíření počtu bezpečnostních asistentů na přechodech. Abychom i nadále udrželi zklidnění situace na Stalingradě, budeme pokračovat v systematické terénní práci u sociálně slabších rodin, využívat domovníky a asistenty prevence kriminality. Jiná města řeší obchod s chudobou, ubytovny, ghetta a potyčky, u nás to řešit nemusíme.

 

Čisté město pro všechny generace

Rozšíříme městskou komunální partu, kterou již potkáváte v ulicích – dáme tak vzniknout mini-technickým službám a napravíme dávnou chybu zrušení technických služeb města. Díky tomu bude město pružně reagovat na potřebu úklidu, posečení, odklizení, oprav atd.

Budeme usilovat o omezení reklamy pomocí nástrojů, které dobře fungují v zahraničí (např. v Anglii, Německu nebo Švédsku)

 

Kvalitní péče o zeleň ve městě i v místních částech– zeleň je budoucností Žďáru. Je více horko, méně vody. Takže k zeleni budeme přistupovat hlavně důkladně a systematicky: budeme pokračovat v obnově zeleně v problémových lokalitách, zajistíme obnovu i zakládání nových odpočinkových a relaxačně-naučných lokalit. Z řeky Sázavy hodláme udělat perlu, zelenou páteř města. Nabídneme ekologickou výchovu a ukážeme, že má smysl se starat o své okolí a životní prostředí.

 

Vzdělávání, základní školy a školky

Ve volebním období vytvoříme dostatečné kapacity míst v mateřských školách a školách, pokud stát rovněž pomůže cílenými nástroji (dotační tituly, jednodušší legislativa, financování dětských skupiny i v novém víceletém rámci EU). Podpoříme rozvoj talentu v základních uměleckých školách a zajistíme kvalitní základní vzdělání, které je prioritou pro budoucnost dětí. Naši kandidáti budou usilovat o podporu rozmanité a moderní výuky, spokojeného personálu školy, vzdělávání pedagogů, školního vybavení a celkového rozvoje prostředí školy včetně kvalitního stravování. Usilujeme o zapojování škol v rámci obecních aktivit.

 

Moderní technologie pro snadnější život ve městě

Moderní komunální služby – pustíme do komunálu moderní technologie a přístupy 21. století, které zajistí trvalou kvalitu služeb bez výkyvů a překvapení. Je to odrazový můstek k tomu, aby město bylo napořád čisté, v zimě posypané, na jaře uklizené, v létě posekané a na podzim bez listí. Aby vše fungovalo jak švýcarské hodinky, dává smysl řídit komunál z jednoho centrálního místa – dispečinku, tak jak to mají města v Německu nebo Rakousku. Budeme I nadále rozvíjet concept smart city, kdy jsou při řízení dopravy, osvětlení, energetickém managementu, řízení MHD a dalších městských agendách uplatňovány moderní technologie. Žďár v současnoti patří mezi města, která v oblasti Smart City jsou na celorepublikové špičce a rozhodně v tomto trendu chceme pokračovat.

 

Transparentní a otevřená správa města a zapojování občanů do jeho rozhodování

Podporujeme průhlednost veřejné správy a přístup k informacím pro občany a podnikatele a také zrychlení digitalizace ve správě obce.

Kandidáti ŽŽM jsou zárukou koncepčního rozvoje obce založeného na maximálním zapojení občanů do rozhodování při respektování dlouhodobě udržitelného rozvoje, zásad průhlednosti a odbornosti. Správa města bude efektivní a vstřícná vůči občanům. Ti by měli mít možnost zařídit si vše, co potřebují, na jednom místě a mít snadný přístup k informacím. Budeme i nadále zodpovědnými hospodáři majetku obce.

Prosazujeme spolupráci s místními podnikateli a živnostníky při respektování pravidel hospodářské soutěže. Jako město můžeme zásadně podpořit vytváření pracovních příležitostí (veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, podpora místních podnikatelů), lokální produkci a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Bude pokračovat program Aktivně pro Žďár, tj. program na obnovu dětských hřišť a volnočasových plácků. Budeme nadále chodit do sídlišť, čtvrtí a ulic a sledovat, kde má smysl nové hřiště, lavičky, zeleň založit nebo obnovit a místní si řeknou, jak to bude vypadat.

 

Lokální ekonomika a trh práce

Prioritou v této oblasti podnikání a trhu práce je pro nás rozšíření zóny Jamská II a nové zóny na Brněnské podél chystaného propojení na Jihlavskou. Jsou pro nás důležité i takové detaily, jako parkování pro kamiony či možnost dojíždění do práce na kole. Zároveň chceme, aby se zde rozvíjely firmy poskytující služby, rostli místní podnikatelé a vraceli se sem žďárští studenti z Prahy a Brna. Vytvoření pro začátek alespoň malého co-workingového centra, navázání kontaktu se zahraničními společnostmi s lokalizací jejich center sdílených služeb jsou řešením. I nadále budeme vest spolupráci a dialog trojlístku město, firmy a školy

 

Turistický ruch

Cestovní ruch chápeme jako nástroj k prosperitě. Vyvineme snahu o skloubení cestovního ruchu a jeho rozvoje s oprávněnými zájmy místních obyvatel včetně těch, kteří v cestovním ruchu nepůsobí. Podpoříme i nevýdělečné služby potřebné pro tuzemský cestovní ruch (např. turistické informační centrum, dostupné parkování, nástroje pro plynulou dopravu, veřejné toalety, značení turistických tras a cyklotras aj.). Budeme usilovat o synergie ze spolupráce s dvěma silnými partnery –  Zámkem Kinských a farností Zelené hory.

Motivujeme meziobecní spolupráci k efektivnímu rozvoji cestovnímu ruchu. Rozvineme spolupráci na moderní propagaci v rámci mikroregionů a volných svazků obcí (destinační management) včetně použití moderních technologií. Deklarujeme, že vybrané místní poplatky z turismu (ubytování), budeme prioritně vkládat do výdajů spojených s dalším cestovním ruchem.

 

Co nejvíce možností sportování všech občanů

Zajistíme další rozvoj sportovišť a podporu sportovního využití občanů. Přejeme si, aby školní sportoviště mohly ve volném čase využívat všichni občané a věříme, že toho lze spoluprací se školami dosáhnout. Budeme dostatečně podporovat spolky či sportovní oddíly, které vytvářejí sportovní zázemí pro občany všech věkových kategorií a zároveň posilují komunitní podhoubí obce založené na společném setkávání.

 

Kultura a spolková činnost

Stavíme na kultuře vyrůstající zezdola. Usilujeme především o zapojení mladých lidí, otevření veřejného prostoru a pro kulturu ve všech jejich podobách. Podpoříme zejména živé umění a spolkovou činnost.

Nadále budeme systematicky a smysluplně podporovat spolkový život.

Je pro nás důležitá pestrost nabídky, aby si každý přišel na své – zachováme tradiční městské akce jako farmářské trhy a fler trhy, Den Žďáru. Samozřejmostí jsou ohňostroje, adventní koncerty, čarodějnice a pašijové hry, dny otevřených zahrad, letní kino, festival vzdělávání atd. s pestrým a zajímavým doprovodným programem. Nadále budeme podporovat  Korespondance, Festival pod Zelenou horou, Horácký džbánek, Festival dechovek, Santiniho barokní slavnosti, Concentus Moraviae, Bachův varhanní podzim a další desítky akcí pro každého. Zasadíme se také o pestřejší nabídku kina, tematické minifestivaly filmu nebo filmové akce.

Připravíme postupnou modernizaci divadla a domu kultury.

Žďár je živé město 🙂